Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Strona Internetowa Szkoły Podstawowej w Starej Obrze

Szkoła Podstawowa w Starej Obrze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Szkoły Podstawowej w Starej Obrze.

  • Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-01

W Szkole na stronie spstaraobra.kozminwlkp.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa spstaraobra.kozminwlkp.pl spełnia wymagania w 100 %.

Status pod względem zgodności z ustawą

<p>Strona internetowa jest <strong id="a11y-status">zgodna</strong> z&nbsp;ustawą o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. </p>

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-22
<p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. </p>

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku i przejścia przez punkt kontroli – Dostosowane do osób niepełnosprawnych

Dostępność korytarzy – Dostosowane do osób niepełnosprawnych

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych – Niedostosowane do osób niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych   ograniczeniach – Dostosowane do osób niepełnosprawnych

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – Brak tłumacza języka migowego

Procedura wnioskowa

Wnioski dotyczące zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej lub dostępności cyfrowej stron internetowych, aplikacji mobilnych lub ich elementów (np. spstaraobra.kozminwlkp.pl) można składać do:

Szkoły Podstawowej w Starej Obrze
ul. Szkolna 6, 63-720 Stara Obra
e-mail: 
obra@op.pl
Wnioski dotyczące zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych, aplikacji mobilnej lub ich elementów

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z późn.zm.) każdy ma prawo:

  • wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej ,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Wniosek powinien zawierać:

1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

2) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;

3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Rozpatrzenie wniosku powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Podmiot publiczny może odmówić zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

Wnioski o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn.zm.), każdy – bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego – ma prawo złożyć do podmiotu publicznego informację o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 cyt. ustawy.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy (w przypadku osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych), po wykazaniu interesu faktycznego (wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług danego podmiotu), ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek powinien zawierać:

1) dane kontaktowe wnioskodawcy;

2) wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność
w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;

3) wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

4) wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe w terminie, podmiot niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskodawcy dostępności wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności.

Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON

Złożenie skargi nie oznacza jej automatycznego uwzględnienia – kwestie te są bowiem każdorazowo analizowane w odniesieniu do konkretnych przypadków i odpowiednio rozstrzygane przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)